rozdelenie

Prispel andrea

Metabolizmus v živých organizmoch rozdeľujeme na primárny a sekundárny.

Metabolizmus je termín vyjadrujúci proces rozkladu komplexných molekúl a následné získavanie energie z nich. V odborných článkoch je často možné stretnúť sa s pojmom bazálny metabolizmus.